کمیته اجرایی کنفرانس

اعضای کمیته اجرایی همایش:

ردیف

نام و فامیل

مسئولیت اجرایی

1

دکتر عباس ثابت

دبیر اجرایی همایش

2

دکتر محمد امین شایگان

 

3

دکتر سید محمد حسین معزی

 

4

دکتر شهرام حسامی

 

5

دکتر سید امیر شمس نیا

 

6

دکتر علی شمس الدینی

 

7

مهندس محمدجوادمحمدی

مدیر انفورماتیک همایش

8

خانم حکیمه دژکام

 

9

خانم مرضیه نیکخو

 

10

آقای خسرو آبسالان

 

11

آقای علیرضا فروغی نیا

 

12

آقای نیما قباد پور

 

13

آقای نوروزیاقای شامس

 

14

خانم زهرا صدق آمیز